25 sie

Czy PESEL to dana wrażliwa?

Spotykam się często z przeświadczeniem, że PESEL to „dana wrażliwa”. Przykładowe stwierdzenia:

Nie zbieramy danych wrażliwych takich jak Twój PESEL

Chronimy Twoje wrażliwe dane, takie jak imię, nazwisko, PESEL

Nie podam numeru PESEL, bo to dana wrażliwa

Może zacznę od tego, skąd biorą się takie stwierdzenia. PESEL jest indywidualnym i niepowtarzalnym identyfikatorem każdego obywatela. Jest to jedyny niezmienny identyfikator. Na podstawie PESELu można zidentyfikować jednoznacznie każdego obywatela, ponieważ jego dane znajdują się w centralnym rejestrze PESEL. Jest to bardzo cenne i wykorzystywane przez wiele podmiotów źródło informacji. Jednocześnie własności PESELu sprawiają, że staje się on informacją istotniejszą od adresu czy numeru dowodu osobistego, które mogą się zmienić. W związku z tym PESEL podaje się prawie wszędzie: w bankach, szpitalach, urzędach, bibliotekach, umowach. Bez PESELu właściwie nic nie da się dzisiaj załatwić Read More

25 kwi

Czy numer PESEL jest konieczny w umowie?

Pytanie od Pana Grzegorza:

Nasza firma podpisuje z klientami umowy na wywóz nieczystości. Niektórzy klienci nie chcą podawać numeru PESEL w umowie, zasłaniając się ochroną danych osobowych oraz brakiem celowości zbierania PESEL-u (tzn. uważają, że zbieramy je na zapas). Rzeczywiście PESEL jest przez nas wykorzystywany dopiero, gdy klient nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań i chcemy odzyskać należności. Czy klient może odmówić wpisania numeru PESEL do umowy?

W celu zawarcia umowy należy na wstępie określić jednoznacznie strony tej umowy. Jest to ważne nie tylko ze względu na dochodzenie późniejszych roszczeń przez strony, ale także aby uniknąć sytuacji, gdy ktoś wykorzysta cudze dane do zawarcia umowy w jego imieniu. Jeżeli nie da się jednoznacznie zidentyfikować stron podpisujących umowę, jest ona nieważna. Numer PESEL pozwala ustalić wszystkie pozostałe dane obywatela (taką informację uzyskuje się na uzasadniony w przepisach prawa wniosek do organu prowadzącego lub mającego dostęp do centralnego rejestru numerów PESEL). Read More

23 paź

Czy mam prawo wymagać od czytelników podania numeru PESEL?

W świetle nowych przepisów, w dowodach osobistych obywateli RP wydanych po 1 stycznia 2015 r. nie będzie figurować adres. Od 2016 roku powinien zostać zniesiony obowiązek meldunkowy. W związku z tym numer PESEL staje się jedynym niezmiennym i wiarygodnym identyfikatorem obywatela, a co za tym idzie czytelnika biblioteki. Z ustawy o bibliotekach wynika obowiązek chronienia materiałów bibliotecznych ciążący na bibliotece:

Art. 6. 1. Zbiory bibliotek mające wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa narodowego stanowią, w całości lub części, narodowy zasób biblioteczny.
2. Narodowy zasób biblioteczny podlega szczególnej ochronie. Read More