24 cze

Czy OPS powinien brać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Pytanie od Pana Andrzeja:

Czy jeżeli przetwarzamy w MOPS dane klientów zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, alimentacyjnych, 500+ i wspieraniu rodziny a jednocześnie pobieramy zgodę na przetwarzanie danych czy jest to zgodne z UODO ?

Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych określa art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Jest ich pięć:

Osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę,

  1. Jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  2. Jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  3. Jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  4. Jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Read More

21 kwi

Uważajcie na wnioski on-line o wypłatę świadczenia 500+

GIODO ostrzega przed składaniem wniosków o wypłatę świadczenia 500+ poprzez strony nieuprawnionych podmiotów. Zakres podawanych danych jest bardzo szeroki, a podanie ich poprzez nieautoryzowany formularz on-line może prowadzić do kradzieży danych (i tylko pozornego złożenia wniosku). Pamiętajcie, że wnioski on-line można składać tylko i wyłączenie przez stronę podmiotu:
1) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;
2) udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
3) banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;
4) wskazanego w informacji, o której mowa w pkt 3.

Pełna treść komunikatu

01 kwi

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych – jak interpretować zmiany?

W dniu dzisiejszym wchodzą zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych w związku ze zmianami wynikającymi z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zwanej też ustawą 500+).

Zmieniony tekst ustawy jest już dostępny na stronach ISAP.

Co się zmieniło?

Dodano ustęp 2a do art. 23 (legalność przetwarzania danych):

Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1, uważa się za jednego administratora danych, jeżeli przetwarzanie danych służy temu samemu interesowi publicznemu.

Komentarz GIODO:  (…) wprowadzenie w miejsce ugruntowanej w obowiązującym prawie konstrukcji administratora danych koncepcji „jednego administratora” w odniesieniu do podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (zgodnie z którą podmioty te łącznie stanowią jednego administratora), spowoduje dla samych administratorów danych trudności w praktycznym stosowaniu przepisu. Powołana wyżej prounijna wykładnia przepisów o ochronie danych osobowych wyklucza bowiem tego rodzaju konstrukcję. Nowy model administrowania danymi przez podmioty publiczne w żadnym wypadku nie może wyłączyć odpowiedzialności któregokolwiek z administratorów, ani zwolnić go z wykonywania ustawowych obowiązków. Każdy administrator danych nadal będzie obowiązany do realizacji nałożonych na niego właściwymi przepisami zadań i żaden inny podmiot nie będzie mógł go w tym zakresie wyręczyć.

Dodano ustęp 2a do art. 31 (powierzenie danych): Read More

26 lut

Obsługa programu 500+ a przepisy o ochronie danych osobowych

Otrzymuję ostatnio sporo pytań o to jak na obowiązki podmiotu wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych wpływa realizowanie wypłaty świadczeń w ramach tzw. programu 500+. Na początku może podkreślę, że administratorem danych przetwarzanych w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowania dzieci jest instytucja, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, w szczególności będą to gminy i ośrodki pomocy społecznej. Ustawa co prawda określa te instytucje jako „zbiorowego administratora danych”, jeżeli działają w interesie publicznym, jednak należy zauważyć, że Generalny Inspektor Danych Osobowych w swoim stanowisku na temat zapisów ustawy zaznaczył, że nie ma takiego tworu jak „zbiorowy administrator danych” i wprowadzenie go będzie nie tylko niezgodne, z obowiązującymi przepisami prawa unijnego, ale także rozmyłoby odpowiedzialność podmiotu za przetwarzanie danych zgodnie z przepisami prawa (pisałam o tym tutaj). Dodatkowo należy zauważyć, że zgodnie z art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych ma obowiązek zarejestrowania w GIODO zbioru danych wrażliwych. Przepisy nie przewidują zarejestrowania zbioru dla „zbiorowego administratora danych”, a ustawa 500+ nie określa, który podmiot jest ADO. Do dnia dzisiejszego w ustawie o ochronie danych osobowych nie zostały wprowadzone zmiany wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowania dzieci, a czasu na uruchomienie programu jest coraz mniej. Wobec tego co zalecałabym jednostce, która jest odpowiedzialna za realizowanie tego podmiotu? Read More