23 paź

Czy mam prawo wymagać od czytelników podania numeru PESEL?

W świetle nowych przepisów, w dowodach osobistych obywateli RP wydanych po 1 stycznia 2015 r. nie będzie figurować adres. Od 2016 roku powinien zostać zniesiony obowiązek meldunkowy. W związku z tym numer PESEL staje się jedynym niezmiennym i wiarygodnym identyfikatorem obywatela, a co za tym idzie czytelnika biblioteki. Z ustawy o bibliotekach wynika obowiązek chronienia materiałów bibliotecznych ciążący na bibliotece:

Art. 6. 1. Zbiory bibliotek mające wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa narodowego stanowią, w całości lub części, narodowy zasób biblioteczny.
2. Narodowy zasób biblioteczny podlega szczególnej ochronie. Read More