14 lut

Czy w jednostce wojskowej obowiązuje ochrona danych osobowych?

Ustawa o obronie ojczyzny wyłącza stosowanie przepisów RODO, w zakresie odnoszącym się do działań na rzecz obronności. W praktyce często słyszę, że w wojsku ochrona danych osobowych nie obowiązuje, skoro jest wyłączone spod przepisów RODO. I jest to całkowicie mylne stwierdzenie, które prowadzi jedynie do wniosku, że osoby, które tak twierdzą, kompletnie nie znają przepisów pod rygorami, których muszą działać.

Oczywiście, że mamy przepisy szczególne, które wyłączają stosowanie RODO. Odnosi się to w szczególności do przetwarzania danych osobowych na potrzeby zapobiegania i zwalczania przestępczości, ochrony informacji niejawnych, czy przetwarzania danych przez sądy. W każdym z tych przypadków wyłączenie stosowania przepisów RODO, oznacza jedynie, że zasady ochrony tych danych regulują przepisy szczególne. Świetnym przykładem są informacje niejawne, które z oczywistych względów nie mogą podlegać przepisom RODO, ale jednocześnie można stwierdzić, że ich ochrona jest o wiele bardziej rygorystyczna, niż danych osobowych. A zasady tej ochrony wynikają z ustawy o ochronie informacji niejawnych. Czyli przepis szczególny w tym wypadku wyłączył stosowanie RODO, ustanawiając własne zasady ochrony danych osobowych.

Read More