14 cze

Postępowanie spadkowe, a tajemnica bankowa i RODO

Jest to jeden z tych przykładów, gdzie „diabeł tkwi w szczegółach”. Bezpośrednio z przepisów prawa wynika obowiązek udostępnienia danych chronionych tajemnicą bankową na potrzeby prowadzenia przez sąd potępowania spadkowego (art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. d prawa bankowego). Gdzie tajemnica bankowa obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje (art. 104 ust. 1 prawa bankowego). Przepis dotyczący obowiązku ujawnienia danych objętych tajemnicą bankową, nie precyzuje zakresu tych danych. Zatem banko w tym wypadku ujawnia dane w zakresie, który wynika z wniosku otrzymanego od sądu. Najczęściej sąd żąda historii rachunku, lokat, inwestycji. Pojawia się problem, żeby rachunek należy do dwóch współwłaścicieli – wniosek i postępowanie spadkowe nie dotyczą współwłaściciela, zatem jego dane, ani jego transakcje nie powinny podlegać udostępnieniu – naruszałoby to zasady przetwarzania danych z RODO. Jednocześnie, biorąc pod uwagę cel udostępnienia, czyli ustalenie wartości masy spadkowej, zasadne wydaje się powiadomienie sądu o fakcie istnienia współposiadacza rachunku. I uważam, że w tym wypadku jego dane mogą być udostępnione dopiero na podstawie konkretnego wniosku, który go dotyczy, a nie w ramach wcześniej wskazanego zakresu informacji.

Read More