01 paź

Rozporządzenie MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych (…)

Ustawa o ochronie danych osobowych opisuje w sposób bardzo ogólny zasady zabezpieczenia zbiorów danych osobowych. Szczegółowe zasady zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

W Rozporządzeniu określono co powinny zawierać polityka bezpieczeństwa oraz instrukcja zarządzania systemami informatycznymi. Jest to punkt wyjścia do stworzenia wymaganej przez ustawę dokumentacji.