13 paź

Wzór upoważnienia

Zgodnie z przepisami RODO do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby działające z polecenia administratora, a zatem posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych.

Upoważnienie musi zawierać dane osoby upoważnionej oraz zakres upoważnienia. Powinno zostać nadane przez administratora danych, czyli w praktyce na upoważnieniu powinien podpisać się dyrektor/kierownik lub osoba wyznaczona przez niego (przez odrębne zarządzenie lub określenie tego zadania w polityce bezpieczeństwa).

Read More

11 paź

Ewidencja upoważnień

Zgodnie z art. 39 UODO:

1. Administrator danych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania, która powinna zawierać:

1) imię i nazwisko osoby upoważnionej,

2) datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

3) identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym.

W bibliotece są przetwarzane dane osobowe znajdujące się w kilkunastu zbiorach danych osobowych.

Read More