25 Cze

Kiedy zwycięzca konkursu musi podać PESEL w celu odbioru nagrody (aktualizacja)

Wracam do Was po urlopie z typowo wakacyjnym tematem,  w końcu jest to idealny czas na robienie konkursów! Tym razem parę rad dla organizatorów konkursów, w zakresie tego, jakie dane należy zbierać.

Zakres danych zbieranych od uczestnika konkursu powinien być adekwatny i uzasadniony do celu przetwarzania. Co do zasady organizator konkursu nie powinien od razu prosić uczestników o wszystkie dane, niezbędne nie tylko do realizacji konkursu, ale także do wydania nagród. Trudno uzasadnić zbieranie danych adresowych wszystkich uczestników, jeżeli nagrody zostaną wysłane tylko do laureatów. W związku z tym, organizując konkurs, należałoby:
1. Zebrać od uczestników dane niezbędne do ich identyfikacji, potwierdzenia spełnienia warunków uczestnictwa oraz kontaktu z nimi.
2. Po wyłonieniu zwycięzców pozyskać od nich dane niezbędne do wręczenia nagrody.
Ad 1. Uczestnik konkursu powinien podać dane niezbędne do identyfikacji (imię, nazwisko, czasami pseudonim). Jeżeli uczestnik konkursu nie jest pełnoletni, może okazać się konieczne pozyskanie zgody na udział od rodzica lub opiekuna prawnego. Jeżeli nagroda nie ma znaczącej wartości, a konkurs można zakwalifikować „jako drobną sprawę życia codziennego”, zgoda nie będzie konieczna od uczestników, którzy ukończyli 13 rok życia. Jeżeli wyniki konkursu zostaną podane podczas uroczystości wręczenia nagród, już na etapie zgłoszeń, będzie konieczne pozyskanie zgody na wykorzystanie wizerunku. Jeżeli to konieczne, uczestnik konkursu powinien wskazać także dane do kontaktu: telefon i e-mail.
Ad. 2. Jeżeli nagrody będą wysyłane pocztą, organizator po wyłonieniu zwycięzców powinien skontaktować się z nimi w celu poinformowania o wygranej oraz pozyskania danych adresowych do przekazania nagrody. W celu uniknięcia nieprzyjemnych pomyłek, warto aby adres został przekazany poprzez wiadomość e-mail. Czasami jest konieczne także pozyskanie numeru PESEL.
Obowiązek podania PESEL-u przez zwycięzcę konkursu związany jest z koniecznością odprowadzenia zryczałtowanego podatku w wysokości 10% od wygranej, wynikającego z art. 30 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To organizator konkursu musi pobrać podatek i przekazać go do urzędu skarbowego. W tym celu konieczne jest wypełnienie deklaracji podatkowej, w której wskazuje się dane identyfikacyjne zwycięzcy, niezbędne do rozliczenia skarbowego, czyli adres i PESEL. Z czego zatem wynika fakt, że nie zawsze organizator prosi zwycięzców o ich PESEL?
Po prostu nie zawsze jest konieczność odprowadzania podatku, szczególnie wtedy gdy nagroda jest niewielkiej wartości. Podatku nie trzeba odprowadzać, gdy konkurs:
– został zorganizowany i ogłoszony przez środki masowego przekazu,
– jest konkursem specjalnym o tematyce naukowej, kulturalnej, dziennikarskiej, sportowej lub artystycznej,
– dotyczy sprzedaży premiowej,
pod warunkiem, że jednorazowa wygrana lub prezent nie przekroczy równowartości 760 złotych. Ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku może skorzystać jedynie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej oraz przedsiębiorca prowadzący działalność rolniczą. Zatem PESEL jest najczęściej pobierany przez organizatorów konkursów, w których są wartościowe nagrody. Czasami nagrody funduje sponsor, wówczas organizator konkursu, jest zobligowany na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przekazania niezbędnych do odprowadzenia podatku danych sponsorowi. W takiej sytuacji organizator powinien odnotować udostępnienie danych, aby być w stanie udzielić niezbędnej, ustawowej informacji podmiotowi danych.

Aktualizacja z dnia 03-10-2017 r.
Ponieważ artykuł okazał się nie wyczerpywać tematu, dodam jeszcze kilka informacji, zaznaczając że nie wyczerpują tematu podatku (jest jeszcze kwestia nagród dla przedsiębiorców, czy pracowników). Przede wszystkim obowiązek odprowadzenia podatku wynika z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznym – od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innymi państwie należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (…) – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Płatnikiem podatku jest wydający nagrodę. W przypadku nagrody rzeczowej, ma on prawo przyznać dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej 11,11% wartości nagród. Dodatkowe nagrody pieniężne nie będą wydawane Zwycięzcom i zostaną wpłacone przez Organizatora do właściwego organu podatkowego.

Wydający nagrodę ma obowiązek rozliczyć podatki od nagród na formularzu PIT-8R . Jednocześnie należy podkreślić, że niejednolicie rozstrzygana jest kwestia obowiązków przekazywania podatnikom PIT-8C. Wydający nagrody, aby zminimalizować swoje ryzyko prawne, powinien przekazywać zwycięzcom PIT-8C. Stąd powstaje konieczność zebrania danych niezbędnych do wypełnienia formularza.


Autorką tekstu jest Sylwia Czub-Kiełczewska, specjalista ds. ochrony danych osobowych oraz certyfikowany audytor wewnętrzny ISO 27001

miniSpodobał Ci się ten wpis?

Masz jeszcze jakieś pytania? A może potrzebujesz pomocy przy danych osobowych? Pomogłam już wielu, pomogę i Tobie!

Napisz do mnie


Data aktualizacji: 3 czerwca 2018