07 sie

Czy umieszczenie zdjęcia w kronice biblioteki jest rozpowszechnianiem wizerunku?

Pytanie od Pani Ani:

Czy robienie zdjęć tylko i wyłącznie w celu umieszczenia w kronice biblioteki wymaga zgody osób sfotografowanych?

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych rozpowszechnianiem wizerunku jest każde upublicznienie. Ponieważ biblioteka prowadzi kronikę w celu udokumentowania wydarzeń bibliotecznych i stanowi ona dokument promujący jej działalność, mamy do czynienia z upublicznieniem jej treści. Z mojego doświadczenia wynika, że każda zainteresowana osoba może przejrzeć zawartość kroniki, czyli następuje rozpowszechnienie zawartych w niej treści. Gdyby kronika była dokumentem wewnętrznym, nieudostępnianym osobom postronnym, nie doszłoby do rozpowszechnienia wizerunku.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Art. 81 1. Roz­po­wszech­nianie wi­ze­runku wy­maga ze­zwo­lenia osoby na nim przed­sta­wionej. W braku wy­raź­nego za­strze­żenia ze­zwo­lenie nie jest wy­ma­gane, je­żeli osoba ta otrzy­mała umó­wioną za­płatę za pozowanie.2. Ze­zwo­lenia nie wy­maga roz­po­wszech­nianie wi­ze­runku:
1) osoby po­wszechnie znanej, je­żeli wi­ze­runek wy­ko­nano w związku z peł­nie­niem przez nią funkcji pu­blicz­nych, w szcze­gól­ności po­li­tycz­nych, spo­łecz­nych, za­wo­do­wych;
2) osoby sta­no­wiącej je­dynie szczegół ca­łości ta­kiej jak zgro­ma­dzenie, kra­jo­braz, pu­bliczna impreza.

Oznacza to, że konieczne jest pozyskanie zgody na rozpowszechnienie wizerunku o ile nie została spełniona jedna z przesłanek wyłączających (omówię je w kolejnych wpisach na blogu).


Sylwia CzubSpodobał Ci się ten wpis? Masz jeszcze jakieś pytania? A może potrzebujesz pomocy przy danych osobowych? Pomogłam już wielu, pomogę i Tobie!

Napisz do mnie


Data aktualizacji: 3 czerwca 2018