12 lut

Jak często ABI powinien się szkolić?

Pytanie o to, jak często i jak bardzo powinien doskonalić się zawodowa administrator bezpieczeństwa informacji pojawia się często w kontekście tego, czy pracodawca który powołał ABI ma obowiązek zapewnić mu odpowiednie szkolenia. W mojej ocenie ABI powinien przynajmniej raz do roku doskonalić swoje umiejętności oraz poszerzać wiedzę, a nawet ośmielę się twierdzić, że dla ABI w dużych podmiotach, który musi szacować ryzyko i zapewnić ciągłość działania, raz do roku to zdecydowanie za mało. Obowiązek doskonalenia zawodowego nie wynika wprost z przepisów, jednakże pośrednio możemy go z nich wywodzić. Przede wszystkim z ustawy o ochronie danych osobowych:

Art. 36a ust. 5. Administratorem bezpieczeństwa informacji może być osoba, która:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
2) posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych;
3) nie była karana za umyślne przestępstwo.

Zgodnie z rozporządzeniem MAiC z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji, w momencie zgłaszania ABI do rejestru GIODO administrator danych składa oświadczenie:Oświadczam, że administrator bezpieczeństwa informacji:

  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  • posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych,
  • nie był karany za umyślne przestępstwo,
  • podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej będącej administratorem danych.

Oznacza to, że administrator danych ponosi odpowiedzialność za zgodność złożonego oświadczenia z obowiązującymi przepisami prawa. Podkreślenia wymaga fakt, że ABI musi mieć odpowiednią wiedzę nie tylko w okresie składania tego oświadczenia, ale także przez cały okres realizowania swoich obowiązków. I za zapewnienie mu odpowiedniego poziomu wiedzy, odpowiada administrator danych. Stąd wywodzę konieczność opłacania doskonalenia zawodowego w kierunku bezpieczeństwa informacji dla ABI przez jego pracodawcę.

 


miniSpodobał Ci się ten wpis?

Masz jeszcze jakieś pytania? A może potrzebujesz pomocy przy danych osobowych? Pomogłam już wielu, pomogę i Tobie!

Napisz do mnie


Data aktualizacji: 3 czerwca 2018