12 lip

Aktualizacja wzoru świadectwa pracy

Wakacje pełną parą, jednak zmiany w przepsiach nie dają o sobie zapomnieć. W maju weszły w życie przepisy  ustawy wdrażającej RODO, które wprowadziły kilka istotnych zmian do przepisów kodeksu pracy. Jedną  z nich była zmiana zakresu danych osobowych, do których przetwarzania jest uprawniony pracodawca:

Art. 22^1. § 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie
podania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
4) wykształcenie;
5) kwalifikacje zawodowe;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
§ 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt
4–6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na
określonym stanowisku.
§ 3. Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych
obejmujących:
1) adres zamieszkania;
2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość;
3) inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i
innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest
konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych
uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
4) wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała
podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
5) numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę
wynagrodzenia do rąk własnych.

Wśród danych, do których przetwarzania jest uprawniony pracodawca pojawiły się dane kontaktowe, w szczególności mogą to być adres e-mail i telefon. Ustawodawca usunął możliwość żądania od przyszłego pracownika danych w zakresie imion rodziców. Jednakże dla pracodawców było to problematyczne, ponieważ obowiązujący wzór świadectwa pracy wymagał podania właśnie tych danych.

Musieli oni zatem powołać się na art. 22^1 § 4. Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 3, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa i w dalszym ciągu gromadzić nadmiarowe dane.

W dn. 28 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, który zawiera aktualizację wzoru świadectwa pracy. Po nowelizacji przepisów pracodawcy nie mają już potrzeby, ale także uzasadnienia, do gromdzenia danych w zakresie imion rodziców pracownika do wystawienia świadectwa pracy. Oczywiście mogą być inne przepisy szczególne, które konkretnemu admnistratorowi będą narzucały obowiązek przetwarzania tych danych, jednakże w takim wypadku będzie to zgodne z RODO.

W związku ze zmianami w prawie pracy Ministerstwo opublikowało nowe, pomocnicze, wzory dokumentów do wykorzytania w celach kadrowych. m.in. kwestionariusz osobowych, wzór rozwiązania umowy o pracę:

Pomocnicze wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy.


Autorką tekstu jest Sylwia Czub-Kiełczewska, specjalista ds. ochrony danych osobowych oraz certyfikowany audytor wewnętrzny ISO 27001
Spodobał Ci się ten wpis? Masz jeszcze jakieś pytania? A może potrzebujesz pomocy przy danych osobowych? Pomogłam już wielu, pomogę i Tobie! Napisz do mnieZapraszam na moje (bardzo praktyczne i konkretne) szkolenia!

We wpisie wykorzystano zdjęcie z serwisu Pixabay.com.


Data aktualizacji: 31 lipca 2019