01 paź

Jaką odpowiedzialność ponosi Administrator Bezpieczeństwa

Administrator Bezpieczeństwa (lub też Administrator Bezpieczeństwa Informacji, w skrócie ABI) to osoba, odpowiedzialna za kontrolę przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych w instytucji, np. bibliotece.

ABI pełni funkcje kontrolne, nadzorcze mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych. ABI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie przestrzegania UODO przez pracowników administratora (zgodnie z ustawą, każdy ponosi odpowiedzialność indywidualnie). Za niewywiązywanie się ze swoich obowiązków odpowiada przed administratorem danych dyscyplinarnie. Jeżeli sam został upoważniony do przetwarzania danych osobowych, ponosi odpowiedzialność zgodną z ustawą.

Wyznaczenie Administratora Bezpieczeństwa nie znosi z dyrektora odpowiedzialności.

Data aktualizacji: 3 czerwca 2018